གཙོ་ངོས། > དོ་དམ། > ཚོགས་མིའི་ཡིག་ཚགས་ལ་བལྟ་བ།
ཚོགས་མི་ མགར་སྨན་ཆུ0་ལགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ལ་བལྟ་བ།
 
[ འཕྲིན་ཐུང་བསྐུར། ] [ གྲོགས་སྒྲིག ] [ དྲ་ངོས། ]
མིང་།
མགར་སྨན་ཆུ0
ཚོགས་མིའི་ཨང་རིམ། སྤྱིར་བཏང་གི་ཚོགས་མི།
ཐོ་འགོད་བྱེད་དུས། 2015-09-22 10:27:08
ཡིག་ཟམ།
1359985568@QQ.com
དངོས་མིང་།:ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།
QQ:QQ584296768
MSN:
ཁ་པར།:
ལག་འཁྱེར་ཁ་པར།:15281579997
དྲ་གནས།:
མཚོན་རིས།:
ས་གནས།:གསེར་རྟ།
སྦྲག་ཨང་།:626000
རང་ཉིད་མཚམས་སྦྱོར།:དགེ་རྒན